Förebygga

Förebygga

Ett fungerande arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa och förebygga orsaker till ohälsa på jobbet.

Arbetsmiljöarbete
Det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetet. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Arbetsplatsprofil:
För att på ett enkelt och överskådligt sätt hitta de områden som kan utvecklas och förbättras erbjuder vi våra företag arbetsplatsprofilen. Arbetsplatsprofil är en tjänst som hjälper ert företag att kartlägga hur arbetsplatsen mår som stöd för strategisk utveckling av medarbetarnas arbetssituation.

Arbetsplatsprofilen fungerar utmärkt som en nulägesanalys av arbetsmiljön och ger ett gott underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet på ditt företag. Profilen ger en allsidig beskrivning av både den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön och underlättar förändringsarbetet på såväl organisations-, grupp och individnivå.

Arbetsmiljöprofilen är en webbenkät där deltagaren får till uppgift att anonymt ta ställning till olika påståenden som berör områden såsom upplevelsen av trivsel, gemenskap, ledningsklimat, stress, den fysiska arbetsmiljön samt hälsorisker i arbetsmiljön. Därefter sammanställs enkäten som redovisas i stapeldiagram där såväl starka sidor i arbetsmiljön som utvecklingsområden inom arbetsmiljön presenteras.

Systematisk arbetsmiljöarbete
Arbetsgivaren är skyldig att arbeta med SAM. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Vad innebär detta för ert företag?
Vi hjälper er att komma igång..
  • Vad säger Arbetsmiljölagen?
  • Hur arbetar man med SAM på ett bra sätt?
  • Hur identifiera och bemöta risker i arbetsmiljön?
  • Vilka åtgärder kan förebygga ohälsa och olycksfall?
  • Hur hanterar vi fysiska, psykiska och psykosociala delar av arbets-miljön?
  • Kriser och konflikter – hur agerar vi?
  • Hur arbetar ett skyddsombud?
Vi utbildar er i hur ni kan arbeta med Systematiska Arbetsmiljöarbete SAM och få in det som en enkel rutin i vardagen!

Ergonomi
En viktig faktor för en bra arbetsmiljö är en god ergonomi. Arbetsrelaterade belastningsbesvär är idag ett stort problem. För den anställda ger besvären ett personligt lidande och för företaget sänkt effektivitet. Med en ergonomisk utvärdering av din arbetsplats kan många av besvären förebyggas! Vår prestationsförmåga påverkas om vi har ont i t ex nacke, rygg eller arm.

Vi utför ergonomiska bedömningar av olika typer av arbetsmiljö och vi kan även vara behjälplig i riskbedömning av arbetsplats. Tillsammans ser vi vad du eller ditt företag har behov av.

Vid de individuella arbetsplatsbesöken tar vi hänsyn till särskilda behov för att avhjälpa pågående besvär och förebygga kommande besvär. Fysioterapeut och arbetsmiljöingenjör gör arbetsplatsbesök tillsammans och ser över vad just din arbetsplats har för behov. Det kan vara allt ifrån buller, ljus till inställningar av stol, skrivbord, bildplacering samt musplacering.

Krishantering och psykisk ohälsa
Vid allvarliga händelser erbjuder vi krisstöd till chefer och medarbetare för att minimera effekter och risker för såväl medarbetare som organisationen. När en allvarlig och svårhanterlig händelse inträffar på arbetsplatsen eller i arbetstagarens liv kan de uppstå en kris som är svår att hantera. Snabb hjälp till drabbade medarbetare kan minska risken för såväl organisationen som den enskilde medarbetaren.

Exempel på svår händelser kan vara hot och våld, olyckor, arbetsplatskonflikter, kränkande särbehandling, uppsägningar samt händelser i privatlivet.