Rehabiliterande

Rehab

Rehabiliterande insatser fokuserar på att genom arbetsinpassning och medicinsk rehabilitering hjälpa de som trots allt har blivit sjuka att återfå hälsan och återvända till ett fungerande arbetsliv.

Läkarundersökningar
När arbetsrelaterad ohälsa uppstår blir det ofta läkaren tillsammans med rehabkoordinator den förenande länken för att få ett helhetsperspektiv och en samsyn på vilka åtgärder som behöver vidtas. Personalen på Kuling arbetar tillsammans för att få den anställde frisk och arbetsför igen och har fortlöpande samtal med arbetsgivaren om hur detta görs på bästa sätt. Läkarintyg utfärdas.

Rehabutredningar
På Kuling arbetar vi för att så långt som möjligt undvika sjukskrivning. Skulle det inträffa går vårt rehabiliteringsteam in för en så snabb arbetsåtergång som möjligt. Teamet gör en helhetsbedömning av individens arbetsförmåga och sätter in de resurser som behövs för att den anställda ska funka på arbetet. Kuling kan även göra rehabiliteringar och funktionsbedömningar vid behov.

Medicinska kontroller i arbetslivet ( AFS 2019:3)
Iden nya föreskrifterna, AFS 2019:3, som trädde i kraft från första november 2019 tydliggörs arbetsgivarens ansvar att göra medicinska kontroller. Att bedöma medarbetarens risk för ohälsa genom en riskbedömning är förutsättningen för att kunna veta om en medicinsk kontroll behovs.

Medicinska undersökningar som erbjuds

Kuling Rehab och Hälsa är godkända av försäkringskassan gällande arbetsplatsinriktad rehabilitering. Det innebär att om du som arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för att förebygga och förkorta sjukfrånvaron bland dina medarbetare.

Kontakta oss eller läs mer om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd på Försäkringskassans webbplats.

Är du intresserad av att söka stöd för arbetsmiljöutbildningen för dina chefer, skyddsombud eller arbetsmiljösombud? Kuling är godkänd utbildare för arbetsmiljöutbildning. Kontakta oss för ytterligare information eller, till dig som arbetsgivare, läs mer om stöd för arbetsmiljöutbildningen på Afa försäkrings webbplats.